Rengiamų medicininių dokumentų sąrašas

Dokumentų, rengiamų vykdant galiojančių teisės aktų (HN, MN ir pan.) bei SAM 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo” reikalavimus, sąrašas: 

 1. Įstaigos kokybės politika;

 2. Organizaciniai ir klinikiniai kokybės rodikliai;

 3. Vidaus tvarkos taisyklės;

 4. Įstaigos organizacinė valdymo schema;

 5. Vidaus audito reglamentas – procedūra (nuostatai ir veiklos aprašas);

 6. Vidaus medicininio audito metinis planas;

 7. Vadovybinės vertinamosios analizės procedūra;

 8. Dokumentų ir duomenų įrašų valdymo procedūra;

 9. Medicininės dokumentacijos ir informacinės bazės valdymo procedūra;

 10. Informacijos rinkimo apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gautos informacijos analizės tvarka;

 11. Pacientų skundų ir pareiškimų nagrinėjimo procedūra;

 12. Personalo parinkimo ir kvalifikacijos kėlimo procedūra;

 13. Pacientui padarytos žalos atvejų procedūra;

 14.   Pranešimų apie nepageidaujamus įvykius registravimo įstaigoje vidaus tvarkos aprašas;

 15.  Standartinių medicininių procedūrų aprašas (slaugos protokolai);

 16. Pirmosios medicinos pagalbos ir skubios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas;

 17. Mirčių atvejų nagrinėjimo procedūra;

 18. Gydytojų, gydytojų – specialistų, slaugytojų pareigybių aprašymai;

 19. Odontologinių ligų gydymo aprašai (rengiant dokumentus odontologinei įstaigai)

Infekcijų kontrolės procedūrų tvarkos aprašų / tvarkų vadovas (pagal HN 47-1:2020):

  • Rankų higienos procedūra:

   • aksesuarų, papuošalų, laikrodžių dėvėjimo reikalavimai;

   •  darbuotojų rankų higienos (nagų, rankų odos) reikalavimai;

   •  rankų higienos (plovimo / antiseptikos) tvarka ir technika;

   •  chirurginio rankų paruošimo (plovimo / chirurginės rankų antiseptikos) tvarka ir technika (jei teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių metu vykdomos aseptinės procedūros, reikalaujančios chirurginio rankų paruošimo);

   •  medicininių pirštinių dėvėjimo tvarka;

   •  rankų higienos reikalavimų laikymosi vertinimo pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigoje patvirtintą procedūrą tvarka.

  •  Pacientų izoliavimo tvarka;
  •  Medicinos priemonių ir kitų gaminių paruošimo pakartotinio naudojimo tvarka:
   • medicinos priemonių ir kitų priemonių pristatymo paruošimui, valymo, dezinfekcijos, pakavimo, žymėjimo, sudėjimo į kamerą, sterilizacijos, sterilizuotų medicinos priemonių ir kitų gaminių saugojimo, gabenimo procedūros;

   •  infekcijų riziką keliančių ir didelę infekcijų riziką keliančių medicinos priemonių valymo ir dezinfekcijos kokybės tikrinimo tvarka;

   •  nuolatinės sterilizavimo proceso kontrolės darbo bei nuolatinės sterilizavimo kontrolės dokumentų saugojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje procedūra; įkrovos registracijos kortelės forma;

   •  sterilizuotinų medicinos priemonių, gaminių pakavimo priemonių (maišelių) užlydymo proceso parametrų (temperatūros, slėgio) tikrinimo (pagal siūlėtuvo gamintojo rekomendacijas) ir tikrinimo rezultatų registravimo procedūra (taikoma, jei naudojamas siūlėtuvas);

   • galimai nesterilių paketų (nesėkmingos sterilizacijos atvejais), kurie atiduoti naudoti, atšaukimo aprašymas;

   •  sterilizuotų medicinos priemonių ir kitų medicinos priemonių ir gaminių panaudojimo procedūra (pagal kurią gali būti vykdomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje panaudotų sterilizuotų medicinos priemonių, gaminių atsekamumas);

   •  daugkartinių filtrų naudojimo ciklų skaičiaus registracijos įstaigoje tvarka;

   •  atsivežamų sterilizuotų medicinos priemonių iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų procedūra.

  • Medicininių atliekų tvarkymo procedūra;

  • Skalbinių tvarkymo procedūra;

  • Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas;

  • Darbuotojo ekspozicijos krauju ir kūno skysčiais profilaktikos aprašymas.