Rengiamų medicininių dokumentų sąrašas

Dokumentų, rengiamų vykdant galiojančių teisės aktų (HN, MN ir pan.) bei SAM 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo” reikalavimus, sąrašas: 

 1. Įstaigos kokybės politika;

 2. Organizaciniai ir klinikiniai kokybės rodikliai;

 3. Vidaus tvarkos taisyklės;

 4. Įstaigos organizacinė valdymo schema;

 5. Vidaus audito reglamentas – procedūra (nuostatai ir veiklos aprašas);

 6. Vidaus medicininio audito metinis planas;

 7. Vadovybinės vertinamosios analizės procedūra;

 8. Dokumentų ir duomenų įrašų valdymo procedūra;

 9. Medicininės dokumentacijos ir informacinės bazės valdymo procedūra;

 10. Informacijos rinkimo apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gautos informacijos analizės tvarka;

 11. Pacientų skundų ir pareiškimų nagrinėjimo procedūra;

 12. Personalo parinkimo ir kvalifikacijos kėlimo procedūra;

 13. Pacientui padarytos žalos atvejų procedūra;

 14. Infekcijų kontrolės procedūrų vadovas:

  • Rankų higienos procedūra;

  • Medicinos prietaisų ir kitų priemonių valymo, dezinfekcijos, pakavimo, žymėjimo, sudėjimo į kamerą, sterilizacijos, sterilizuotų medicinos prietaisų ir kitų gaminių saugojimo, gabenimo procedūros;

  • Nuolatinės sterilizacijos proceso kontrolės darbo bei nuolatinės sterilizacijos kontrolės dokumentų saugojimo sveikatos priežiūros įstaigoje procedūra;

  • Sterilizuotinų medicinos prietaisų, gaminių pakavimo priemonių (maišelių) užlydymo proceso parametrų (temperatūros, slėgio) tikrinimo (pagal siūlėtuvo gamintojo rekomendacijas) ir tikrinimo rezultatų registravimo procedūra (taikoma, jei naudojamas siūlėtuvas);

  • Galimai nesterilių paketų (nesėkmingos sterilizacijos atvejais), kurie atiduoti naudoti, atšaukimo aprašymas;

  • Sterilizuotų medicinos prietaisų ir kitų medicinos prietaisų ir gaminių panaudojimo procedūra;

  • Pacientų izoliavimo tvarka;

  • Medicinos prietaisų ir kitų gaminių apdorojimo / naudojimo tvarka;

  • Medicininių atliekų tvarkymo procedūra;

  • Skalbinių tvarkymo procedūra;

  • Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra.

    15. Darbuotojų biologinės saugos ir ekspozicijos profilaktikos aprašymas:

 • Darbuotojų ekspozicijos krauju ir (ar) kūno skysčiais incidentų pranešimo, registravimo ir poveikio sveikatai stebėjimo bei profilaktikos priemonių taikymo tvarka;
 • Darbuotojų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų tvarka.

   16. Pranešimų apie nepageidaujamus įvykius registravimo įstaigoje vidaus tvarkos aprašas;

   17. Standartinių medicininių procedūrų aprašas (slaugos protokolai);

   18. Pirmosios medicinos pagalbos ir skubios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas;

   19. Mirčių atvejų nagrinėjimo procedūra;

    21. Gydytojų, gydytojų – specialistų, slaugytojų pareigybių aprašymai;

    22. Odontologinių ligų gydymo aprašai (rengiant dokumentus odontologinei įstaigai).