Sprogimo rizikos vertinimas

explosion, detonation, boom

Atliekame vietų, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, sprogimo rizikos vertinimą. Gamybinės vietos, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, klasifikuojamos į zonas, vadovaujantis Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų (patv. SAD 2005-09-30 įsak. Nr.A1-262) bei standarto LST EN 60079-10-1 reikalavimais.

    Pagal LST EN 60079-10-1 atliekami darbai:

    – apatinės sprogimo ribos skaičiavimas bei įvertinimas;

    – spėjamojo tūrio skaičiavimas bei įvertinimas;

    – vėdinimo laipsnio įvertinimas;

    – sprogių (pavojingų) zonų klasifikavimas bei grafinis jų pavaizdavimas;

    – parengiamos praktinės ventiliacijos sistemos įrengimo (rekonstrukcijos) bei technologinio proceso koregavimo (jeigu būtina) rekomendacijos.

     Esame sukaupę didelę patirtį vertinant sprogos riziką įvairių ūkio sričių įmonėse.

     Sprogimo rizikos vertinimo darbus atliekame visoje Lietuvoje