Privalomų darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų parengimas

occupation, construction industry, working Operatyviai ir nebrangiai (kaina nuo 144 EUR  iki 500 EUR plius PVM) parengiame visus privalomus įmonės veikloje darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus (instrukcijas, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, žurnalus, įsakymus, pažymas, protokolus, asmeninių apsaugos priemonių parinkimą, sveikatos tikrinimą ir kt.) ir konsultuojame dėl jų tolimesnio tvarkymo 1 metus. Mes galime padėti Jums pasirengti galimam Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) patikrinimui, o taip pat parengti dokumentus pagal VDI nurodymus. Turime didelę patirtį tiriant nelaimingus atsitikimus.

    Atliekame nemokamą auditą darbo saugos klausimais.  Konsultuojame darbo teisės klausimais.

    Atliekame gaisrinės saugos mokymus įmonėse ir įstaigose.

    Esant skubos atvejui, visus privalomus įmonei darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus parengiame ir profesinės rizikos vertinimą atliekame per 1-2 dienas (tuo atveju kaina 20% didesnė).   

     Dokumentų sutvarkymas – tai yra mūsų kompanijos paslauga, parengiant naujus, o taip pat įteisinant jau eančius Jūsų įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus, garantuojanti kliento įmonės darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacijos atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.
       Mūsų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai atlieka šiuos dokumentų parengimo darbus:

 • parengia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 • parengia įmonės gaisrinės saugos instrukciją bei gaisrinės saugos mokymo dokumentus;
 • parengia įmonės darbo tvarkos taisykles;
 • parengia darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi ir kontrolės tvarkos nustatymo dokumentus;
 • parengia darbuotojų atliekančių pavojingus darbus, mokymo ir žinių patikrinimo dokumentus;
 • parengia profesinių ligų, nelaimingų atsitikimų, susijusių su eismu ir neblaivumu prevencinių priemonių dokumentus;
 • parengia visus reikiamus dokumentus, steigiant įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą;
 • parengia visus reikiamus dokumentus, steigiant įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą;
 • parengia visus reikiamus dokumentus, steigiant įmonės darbo tarybą;
 • parengia įmonės  darbuotojams asmeninės apsaugos priemones;
 • parengia įmonės darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką;
 • parengia darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašymą;
 • parengia informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką;
 • parengia lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo tvarką;
 • parengia visus reikalingus įmonės vadovo įsakymus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
 • parengia visus privalomus žurnalus ir paaiškina, kaip juos toliau pildyti;
 • parengia įmonės darbuotojų darbo pažymėjimus;
 • parengia asmens duomenų tvarkymo įmonėje dokumentus;
 • konsultuoja įmones visais kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • parengia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų komplektus, derina jų projektus su atitinkamomis institucijomis.