UAB ”Verslo pagreitis”
Adresas: Gabijos g. 38 - 8
06157 Vilnius, Lietuva
El. paštas:
info@verslopagreitis.lt
Telefonai: (+370) 52162056, (+370) 606 09177

 Darbo laikas: nuo 9 iki 17.30 val.

Naujienos Apie mus Paslaugos Patirtis Kontaktai
Globos namų dokumentai

 Rengiame socialinių įstaigų (globos namų) dokumentus:

- socialinės globos įstaigos veiklos nuostatus (įstatus);

- metinį socialinės globos įstaigos veiklos planą;

- teikiamų paslaugų sąrašą, patvirtintą paslaugos kainą (-as);

- socialinės globos įstaigos etatų sąrašą;

- metinę ataskaitą;

- vidaus tvarkos taisykles darbuotojams (apibrėžiančias darbuotojų teises ir pareigas);

- vidaus tvarkos taisykles gyventojams (gyvenimo ir elgesio normos, teisės, pareigos, laikino ar visiško išvykimo tvarka ir pan.);

- personalo pareigybių aprašus;

- darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus;

- socialinės globos namų tarybos nuostatus (išskyrus grupinio gyvenimo namus);

- gyventojų pinigų ir turto saugaus laikymo tvarkos aprašą;

- skundų ir prašymų registracijos žurnalą;

- neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalą;

- socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) išvadas;

- socialinės globos įstaigos savanoriško darbo funkcijų atlikimą reglamentuojančius dokumentus (jei socialinės globos įstaigoje dirba savanoriai);

- dokumentus gauti licencijas teikti slaugos, reabilitacijos paslaugas (kineziterapijos, masažo ir pan.), jei asmenims yra teikiamos šios paslaugos;

- kitus reikalingus dokumentus.