UAB ”Verslo pagreitis”
Adresas: Gabijos g. 38 - 8
06157 Vilnius, Lietuva
El. paštas:
info@verslopagreitis.lt
Telefonai: (+370) 52162056, (+370) 606 09177

 Darbo laikas: nuo 9 iki 17.30 val.

Naujienos Apie mus Paslaugos Patirtis Kontaktai
Pagalba rengiant medicininius dokumentus        Jūsų įstaigai nusprendus parengti Jums reikalingus medicinos dokumentus, Jūs galite paskambinti į UAB „Verslo pagreitis" ir mūsų kvalifikuoti specialistai suteiks Jums įvairiapusišką informaciją. Jeigu Jūs nuspręsite pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis, Jums apie tai pranešus, mūsų specialistai atvyks į Jūsų įstaigą ir surinkus visą reikiamą informaciją bus galima pasirašyti darbų atlikimo sutartį. Dokumentų parengimas paprastai užtrunka iki 3 savaičių. Mūsų specialistai turi pakankamą patirtį ir kvalifikaciją tinkamai parengti visus dokumentus pagal galiojančias higienos normas,  „Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą“ ir pan. visų medicinos sričių įstaigoms. 

    Rengiamų medicininių dokumentų sąrašas (spausti čia >>>>)


         

PACIENTO TEISĖS IR PAREIGOS. PACIENTO SAUGOS UŽTIKRINIMAS

           Įstaigoje pagal teisės aktų reikalavimus turi būti nustatyta ir įrašyta į įstaigos vidaus dokumentus:
           paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka;
informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarka;
           pacientų skundų nagrinėjimo tvarka;
           būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka.
           Įstaigoje privalomai registruojama ir analizuojama informacija apie nepageidaujamus įvykius ir jų priežastis bei taikomos prevencinės priemonės siekiant išvengti ir/ar sumažinti nepageidaujamus įvykius, susijusius su:
           medicinos prietaisų naudojimu;
           kraujo ir jo preparatų perpylimu;
           vaistinių preparatų naudojimu;
           hospitaline infekcija;
           radiacine sauga.
           Įstaigos gali papildomai nusistatyti ir kitus privalomai registruojamus nepageidaujamus įvykius, atsižvelgdamos į įstaigos teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas įstaigai išduotoje licencijoje.
           Įstaigoje turi būti parengti rizikingiausių pacientų saugai toje įstaigoje atliekamų tyrimų, taikomų gydymo metodų aprašai.

DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO METODIKOS IR PROTOKOLAI

            Įstaiga, teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujasi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka parengtomis diagnostikos ir gydymo metodikomis.
            Nesant šalies mastu parengtų ir patvirtintų diagnostikos ir gydymo metodikų, įstaiga pasirengia diagnostikos ir gydymo protokolus, kurie yra svarbūs įstaigoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei užtikrinti.

VIDAUS MEDICININIO AUDITO VEIKLA

           Įstaiga, vykdydama asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veiklą, organizuoja vidaus medicininį auditą įstaigos veiklai ir paslaugų kokybei vertinti ir gerinti.
            Įstaigoje, kurioje dirba:
            iki 5 sveikatos priežiūros specialistų, už vidaus audito veiklą tiesiogiai atsakingas įstaigos vadovas;
            nuo 5 iki 50 sveikatos priežiūros specialistų, vidaus medicininio audito veiklą vykdo įstaigos vadovo įgaliotas asmuo arba ji vykdoma sutartiniais pagrindais;
nuo 50 iki 300 sveikatos priežiūros specialistų, įstaigos vadovo įsakymu sudaroma vidaus medicininio audito grupė;
            daugiau kaip 300 sveikatos priežiūros specialistų, steigiamas vidaus medicininio audito padalinys.
            Vidaus medicininio audito grupės/padalinio vadovą įsakymu skiria eiti pareigas ir iš jų atleidžia įstaigos vadovas.
            Vidaus medicininio audito grupės/padalinio vadovas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui.

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
KOKYBĖS VALDYMAS IR GERINIMAS

           Siekdamas užtikrinti tinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valdymą ir gerinimą, įstaigos vadovas:
            nustato įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką bei jos įgyvendinimo priemones ir su jomis supažindina darbuotojus;
            nustato organizacinius ir klinikinius kokybės rodiklius pagal įstaigos prioritetus sveikatos priežiūros paslaugų procesui ir/ar rezultatams vertinti;
            užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių stebėseną;
            užtikrina informacijos rinkimą apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gautos informacijos analizę;
            tvirtina:
            1. struktūrinių padalinių darbo organizavimo tvarką;
            2. medicininių dokumentų pildymo tvarką;
            3. mirčių atvejų nagrinėjimo tvarką.